شرایط ضمانتمامه

  • نکات ایمنی و هشدارهای مطرح شده در دفترچه راهنما می‌باشد یا دستکاری تعمیرکار غیرمجاز شامل ضمانت نمی‌‌گردد.
  • ضمانت‌نامه‌ای که شماره سریال آن مخدوش شود از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
  • جهت استفاده از ضمانت‌نامه در جهت حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
  • کارت ضمانت‌نامه فقط با مهر و امضای فروشنده و سرویسکار مجاز معتبر می‌باشد.
  • مخدوش بودن برچسب پلمپ دستگاه موچب ابطال ضمانتنامه می‌گردد.
  • دستگاه اصلی که در این ضمانتنامه قید گردیده گارانتی می‌باشد و سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصزفی شامل گارانتی نمی‌گردد.
  • در اثر اسفاده از قطعات یدکس غیر استاندارد در تعمیرگاه غیر مجاز، شامل ضمانتمامه نمی‌گردد و مشمول هزینه طبق تعرفه شزکت خواهد بود.
  • چنانچه انجام تعهدات به دلیل حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی نا ممکن باشد و ارائه تعهدات به حالت تعلیق درآید، مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‌شود.
  • قطعات تعویض شده و خدمات تعمیری انجام شده در خارج از دوره ضمانت به منظور زعایت حقوق مصرف‌کنندگان به مدت شش ماه تضمین می‌گردد.
  • دستگاه از تاریخ خرید شامل 24 ماه گارانتی می‌باشد.