نوع محصول:

    میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش:

    میزان رضایت شما از پرسنل فروش یا خدمات پس از فروش:

    کارشناس خدمات به اندازه کافی خوش قول بوده اند:

    در دوره ی گارانتی، هزینه ای از شما دریافت کرده اند: